1. Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych zajęć o charakterze konwersatoryjnym/ wykładowym
2. Cele kursu/ szkolenia: Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników w zakresie wartości i norm postepowania etycznego
3. Korzyści z udziału w szkoleniu
 Po zakończeniu kursu/ szkolenia uczestnicy

• Wiedza: 

o Definiuje pojęcia etyki, wartości, postaw, norm postępowania 

o Określa dobre praktyki etyczne

o Wyjaśnia na czym polega konflikt interesów 

o Definiuje zasady ochrony praw autorskich 

o Wyjaśnia zakres i zadania etyki zawodowej 

o Określa dobre praktyki etyczne 

• Umiejętności: 

o Analizuje wpływ zasad moralnych za postawy i zachowania ludzi 

o Przedstawia różnice i podobieństwa pomiędzy systemem moralnym i systemem prawnym 

o Posługuje się pojęciami z etyki i etyki zawodowej 

o Rozstrzyga dylematy moralne

o Formułuje zasady i tryb postępowania, uwzględniającego wartości i normy moralne 

• Postawy 

o Uznaje wagę zasad moralnych jako mechanizmu kształtującego zachowania i budowanie relacji społecznych 

o Przejawia szacunek zasad sprawiedliwości 

4. Zakres tematyczny kursu/ szkolenia

• Uniwersalne zasady i wartości etyczne

• Dobre praktyki etyczne 

• Autorstwo i współautorstwo publikacji

• Kształtowanie młodej kadry

• Relacja ze społeczeństwem

• Konflikt interesów

• Nierzetelność w procedurach

• Rzecznik dyscyplinarny

• Odpowiedzialność z tytułu naruszenia zasad moralnych