Ce: Diagnoza różnic kulturowych uczniów cudzoziemskich lub powracających z zagranicy i dostosowanie do warunków polskich

Tematyka: kultura i jej cechy, wpływ kultury na procesy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, różnice kulturowe w różnych krajach, dostosowanie kulturowe w Polsce

Po zakończeniu kursu/ szkolenia uczestnicy

·        Wiedza w:

o    Definiuje pojęcie kultury

o    Określa modele kultury

o    Rozróżnia wymiary kultury

o    Rozpoznaje cechy kulturowej ideologii pedagogicznej

o    Wyjaśnia proces adaptacji kulturowej w szkole

o    Podsumowuje elementy międzykulturowego procesu dydaktyczno-wychowawczego

·        Umiejętności:

o    Analizuje wpływ wymiarów kultury na postawy i zachowania

o    Przedstawia zależność pomiędzy postawami i zachowania mi a wymiarami kultury

o    Posługuje się pojęciami z zakresu kultury

o    Formułuje zasady i tryb postepowania w zakresie wspierania uczniów w adaptacji kulturowej

·         Postawy

o    Uznaje wagę kultury, jako mechanizmu programującego umysł

o    Przejawia szacunek dla odmienności kulturowych