Kurs obejmuje 8 godzin dydaktycznych

Adresatami kursu są osoby, które chcą usprawnić procesy nauczania oraz uczenia się uczniów

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji kluczowej uczestnika w zakresie respektowania praw i obowiązków stron relacji nauczyciel – uczeń i jego rodzic. Uczestnik kursu nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: praw i obowiązków nauczyciela wobec ucznia i jego rodzica, praw i obowiązków ucznia, mechanizmów pobudzania zachowań naruszających zachowania; skutki naruszania obowiązków przez ucznia;

·         Umiejętności: wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce swojego działania; podejmowanie zachowań respektujących prawa i obowiązki, rozpoznawanie zachowań naruszających obowiązki, postępowania w razie stwierdzenia naruszenia obowiązków;

·         Postawy: skłonności do przestrzegania praw i obowiązków nauczyciela oraz praw i obowiązków ucznia;

Tematyka zajęć:

1.       Prawa nauczyciela wobec ucznia i jego rodzica (opiekuna prawnego)

2.       Prawne obowiązki nauczyciela

3.       Podstawowe prawa i obowiązki ucznia

4.       Mechanizmy pobudzania zachowań naruszających obowiązki

5.       Skutki zachowań naruszających obowiązki ucznia