Cel: Prawne i orzecznicze aspekty nadzoru administracyjnego i finansowego nad szkołą/ przedszkolem.

Tematyka: zakres ingerencji, kompetencje organów, zakres i realizacja nadzoru

Po ukończeniu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie (certyfikat)

Tematyka szczegółowa:

•Nadzór, jako forma ingerencji władczej
•Zakres ingerencji w działalność szkoły
•Kompetencje organu stanowiącego JST
•Kompetencje organu wykonawczego JST
•Zakres nadzoru administracyjno-finansowego
•Uprawnienia osób wykonujących czynności nadzoru
•Zadania wyłączone z nadzoru administracyjno-finansowego
•Zasady gospodarki finansami i mieniem
•Relacje pomiędzy dyrektorem a głównym księgowym

Cele: wiedza i umiejętności planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, uwzględniające aspekty neuronauk.
Tematyka Kluczowe neuroprocesy, neurony lustrzane, neuroprzekaźniki, emocje, uczenie się, jako funkcja rozwoju
Tematyka szczegółowa:

1.       Programowanie umysłów

2.       Kluczowe neuroprocesy

3.       Neurony lustrane

4.       Jak funkcjonuje mózg

5.       Neuroprzekaźniki i hormony

6.       Charakterystyka wybranych neuroprzekaźników

7.       Podstawowe funkcje mózgu

8.       Identyfikowanie emocji

9.       Charakterystyka wybranych emocji

10.   Radzenie siebie z emocjami

11.   Rozwój jako funkcja uczenia się

12.   Neurodydaktyczne aspekty rozwoju człowieka

W toku realizacji kursu, uczestnik może wymieniać poglądy i spostrzeżenia oraz zadawać pytania osobie, która przygotowała i prowadzi kurs, w formie wysyłanych wiadomości, na które uzyska odpowiedź.


Ce: Diagnoza różnic kulturowych uczniów cudzoziemskich lub powracających z zagranicy i dostosowanie do warunków polskich

Tematyka: kultura i jej cechy, wpływ kultury na procesy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, różnice kulturowe w różnych krajach, dostosowanie kulturowe w Polsce

Po zakończeniu kursu/ szkolenia uczestnicy

·        Wiedza w:

o    Definiuje pojęcie kultury

o    Określa modele kultury

o    Rozróżnia wymiary kultury

o    Rozpoznaje cechy kulturowej ideologii pedagogicznej

o    Wyjaśnia proces adaptacji kulturowej w szkole

o    Podsumowuje elementy międzykulturowego procesu dydaktyczno-wychowawczego

·        Umiejętności:

o    Analizuje wpływ wymiarów kultury na postawy i zachowania

o    Przedstawia zależność pomiędzy postawami i zachowania mi a wymiarami kultury

o    Posługuje się pojęciami z zakresu kultury

o    Formułuje zasady i tryb postepowania w zakresie wspierania uczniów w adaptacji kulturowej

·         Postawy

o    Uznaje wagę kultury, jako mechanizmu programującego umysł

o    Przejawia szacunek dla odmienności kulturowych


Cel: tworzenie i realizowanie innowacji i eksperymentów na lekcji

Tematyka: Innowacje, eksperymenty, eksperyment pedagogiczny, procesy, elementy, etapy w eksperymencie, przykłady eksperymentów

Uczestnik nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: pojęcia innowacji i eksperymentu; struktury eksperymentów, przeprowadzania eksperymentów

·         Umiejętności: wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce swojego działania; planowania innowacji i eksperymentów;

·         Postawy: skłonności do uczenia się; szacunek wobec procesów uczenia siebie i innych; szacunek wobec siebie i innych; podwyższenie samooceny;

Tematyka szczegółowa:

  1. Innowacja i innowacja w szkole
  2. Eksperyment i eksperyment pedagogiczny
  3. Eksperymenty i doświadczenia w szkole
  4. Przykłady i realizacje

Cel: prawne i orzecznicze aspekty praw i obowiązków ucznia oraz praw i obowiązków nauczyciela

Tematyka: Prawa nauczyciela wobec ucznia i jego rodzica (opiekuna prawnego), prawne obowiązki nauczyciela,  podstawowe prawa i obowiązki ucznia, mechanizmy pobudzania zachowań naruszających obowiązki, skutki zachowań naruszających obowiązki ucznia

Uczestnik nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: praw i obowiązków nauczyciela wobec ucznia i jego rodzica, praw i obowiązków ucznia, mechanizmów pobudzania zachowań naruszających zachowania; skutki naruszania obowiązków przez ucznia;

·         Umiejętności: wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce swojego działania; podejmowanie zachowań respektujących prawa i obowiązki, rozpoznawanie zachowań naruszających obowiązki, postępowania w razie stwierdzenia naruszenia obowiązków;

·         Postawy: skłonności do przestrzegania praw i obowiązków nauczyciela oraz praw i obowiązków ucznia;

Tematyka zajęć:

1.       Prawa nauczyciela wobec ucznia i jego rodzica (opiekuna prawnego)

2.       Prawne obowiązki nauczyciela

3.       Podstawowe prawa i obowiązki ucznia

4.       Mechanizmy pobudzania zachowań naruszających obowiązki

5.       Skutki zachowań naruszających obowiązki ucznia


Cele: wiedza i umiejętności planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, uwzględniające aspekty neuronauk.
Tematyka: Kluczowe neuroprocesy, neurony lustrzane, neuroprzekaźniki, emocje, uczenie się, jako funkcja rozwoju, kompetencje umysłowe, potrzeby, relacje społeczne, ćwiczenia wspomagające pracę umysłową
Uczestnik kursu nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: predykatorów rozwoju człowieka, które wpływają na złożoność jego mózgu i umysłu; kluczowych neuroprocesów i zasad funkcjonowania mózgu i umysłu, które mogą być wykorzystywane w procesie uczenia się; działania neuroprzekaźników i hormonów; wpływu emocji i potrzeb na rozwój kompetencji; roli zmysłów w procesie uczenia się;

·         Umiejętności: wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce swojego działania; unikania zaburzeń w gospodarcze neuroprzekaźnikami i hormonami oraz zaburzeń emocjonalnych; koncentracji uwagi; relaksacji; stosowania ćwiczeń fizycznych i rozwijających pamięć; budowania relacji z innymi osobami opartych na procesach współpracy;

·         Postawy: skłonności do uczenia się; szacunek wobec procesów uczenia siebie i innych; szacunek wobec siebie i innych; podwyższenie samooceny;

Tematyka szczegółowa:

1.       Predykatory rozwoju człowieka

2.       Złożoność mózgu

3.       Jak pracuje mózg

4.       Neuroprzekaźniki i hormony

5.       Emocje w procesie uczenia się

6.       Potrzeby w procesie uczenia się

7.       Kompetencje umysłowe w procesie uczenia się

8.       Funkcje zarządcze i zmysły

9.       Uczenie się przy wykorzystywaniu ćwiczeń fizycznych, koncentracji uwagi, synchronizacji i relaksacji, technik pamięciowych

10.   Budowanie relacji z podwładnym/ dzieckiem/ uczniem


Cel: zastosowanie teorii ograniczeń (TOC) oraz myślenia krytycznego w procesach dydaktyczno-wychowawczych

Tematyka: Zastosowania narzędzi TOC w uczeniu siebie i innych, dokonywanie interpretowania, analizowania, wnioskowania i oceniania wypowiedzi pod kątem logicznym, rozwijanie umiejętności dowodzenia i argumentowania, rozpoznawanie i unikanie błędów logicznych

Uczestnik nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: pojęcia i mechanizmów teorii ograniczeń; zastosowania teorii ograniczeń w uczeniu siebie i innych;

·         Umiejętności: wykorzystywania narzędzi teorii ograniczeń w procesach rozwiązywania problemów; interpretowania, analizowania, wnioskowania i oceniania wypowiedzi pod kątem logicznym; dowodzenia i argumentowania; stosowania procedur (rutyn) myślenia krytycznego; dokonywania wnioskowań logicznych; rozpoznawania i unikania błędów logicznych;

·         Postawy: skłonności do stosowania myślenia krytycznego; szacunek wobec procesów myślenia logicznego; szacunek wobec siebie i innych; podwyższenie samooceny;

Tematyka szczegółowa:

1.       TOC – pojęcie i mechanizmy

2.       TOC a inne, wybrane, metody/ techniki/ narzędzia w zarządzaniu

3.       Zastosowania narzędzi TOC w uczeniu siebie i innych

4.       Pojęcie krytycznego myślenia

5.       Dokonywanie interpretowania, analizowania, wnioskowania i oceniania wypowiedzi pod kątem logicznym

6.       Rozwijanie umiejętności dowodzenia i argumentowania

7.       Rozpoznawanie i unikanie błędów logicznych w rozumowaniu


Cel: tworzenie i prowadzenie projektów tutoringu

Tematyka: Tutoring jako projekt, kontrakt tutorski, diagnoza podopiecznego i tutora, metody, techniki i narzędzia pracy w tutoringu

Kurs zawiera treści, ćwiczenia i zestawienie narzędzi, które mogą być wykorzystywane w projekcie tutoringu.