Cel: wdrożenie procedur zarządzania antykryzysowego w jednostce organizacyjnej

Tematyka: Kryzys i jego aspekty, zarządzanie ryzykiem, zasady i tryb zarządzania kryzysem, zasady i tryb zarządzania antykryzysowego

1.       Cele kursu/ szkolenia :

·         Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników w zakresie rozpoznawania przejawów korupcji i przeciwdziałania korupcji

2.       Korzyści z udziału w szkoleniu

Po zakończeniu kursu/ szkolenia uczestnicy

·        Wiedza w:

o    Definiuje pojęcie korupcji

o    Określa skutki wystąpienia korupcji

o    Wyjaśnia zasady przeciwdziałania korupcji

·        Umiejętności:

o    Przedstawia procesy prowadzące do zapobiegania korupcji

o    Formułuje zasady służące zapobieganiu korupcji

·         Postawy

o    Uznaje szkodliwość korupcji

o    Przejawia szacunek wobec zasad zapobiegania korupcji


Cel: prawne i orzecznicze aspekty realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnego poradnictwa edukacyjnego oraz edukacji prawnej.

Tematyka: przedmiot usług, obsługa uprawnionego, dokumentacja i sprawozdawczość

Po ukończeniu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie (certyfikat)

Tematyka szczegółowa:

•Zadania starosty
•Finansowanie
•Zakresy nieodpłatnych usług
•Uprawnieni
•Prowadzenie punktów
•Wymagania dot. osób udzielających pomocy
•Dokumentowanie
•Kontrola

Cel: prawne i orzecznicze aspekty działania jednostek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zakres i form nadzoru nad tymi działalnościami.

Tematyka: żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni, nanie, opłaty i dotacje do opłat

Po ukończeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie (certyfikat)

W kursie uwzględniono stan prawny, który wchodzi w życie z dniem 01.04.2022, zmieniony przepisami o kapitale rodzinnym.


Tematyka szczegółowa:

 • Podstawy prawne
 • Opieka nad dzieckiem do lat 3
 • Żłobek i klub dziecięcy
  • Kwestie organizacyjne
  • Zadania żłobka i klubu
  • Statut i regulamin organizacyjny
  • Opłaty za pobyt i wyżywienie
  • Dotacja celowa z JST i dotacja celowa z programów rozwojowych
  • Dofinansowanie obniżenia opłaty
  • Dni i godziny pracy
  • Organy w żłobku i klubie dziecięcym
  • Personel w żłobku i klubie dziecięcym
  • Warunki lokalowe
  • Rejestr żłobków i klubów
 • Dzienny opiekun
 • Zasady i tryb sprawowania opieki przez nianię
 • Podmiot sprawujący nadzór i jego uprawnienia
 • Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami
 • Sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3
 • Zawieszenie sprawowania opieki w związku z ze stanami szczególnymi
 • Pozostałe informacje

Cel: Rozwinięcie kompetencji kluczowej uczestnika w zakresie uczenia się.

Tematyka: kompetencje kluczowe, struktura poszczególnych kompetencji, kompetencje, a podstawa programowa, klasyfikacja mierzalnych celów uczenia się

Uczestnik  nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: pojęcia kompetencji; pojęcia kompetencji kluczowych, struktury kompetencji, opisów kompetencji językiem rezultatu uczenia się;

·         Umiejętności: wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce swojego działania; formułowania opisów kompetencji językiem rezultatu uczenia się

·         Postawy: skłonności do uczenia się; szacunek wobec procesów uczenia siebie i innych; szacunek wobec siebie i innych; podwyższenie samooceny;

Tematyka szczegółowa:

1.       Pojęcie kompetencji

2.       Pojęcie kompetencji kluczowych

3.       Kompetencje kluczowe a podstawa programowa

4.       Poszczególne kompetencje kluczowe

5.       Klasyfikacja mierzalnych celów nauczania/ uczenia się

6.       Opis kompetencji


Cel: doskonalenie umiejętności interpersonalnych:

Tematyka: kompetencje i ich struktura, atrakcyjność interpersonalna, zaangażowanie i satysfakcja z relacji, usankcjonowane zachowania, techniki wywierania wpływu, umiejętność przekonywania

1. Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych zajęć o charakterze konwersatoryjnym/ wykładowym
2. Cele kursu/ szkolenia: Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników w zakresie wartości i norm postepowania etycznego
3. Korzyści z udziału w szkoleniu
 Po zakończeniu kursu/ szkolenia uczestnicy

• Wiedza: 

o Definiuje pojęcia etyki, wartości, postaw, norm postępowania 

o Określa dobre praktyki etyczne

o Wyjaśnia na czym polega konflikt interesów 

o Definiuje zasady ochrony praw autorskich 

o Wyjaśnia zakres i zadania etyki zawodowej 

o Określa dobre praktyki etyczne 

• Umiejętności: 

o Analizuje wpływ zasad moralnych za postawy i zachowania ludzi 

o Przedstawia różnice i podobieństwa pomiędzy systemem moralnym i systemem prawnym 

o Posługuje się pojęciami z etyki i etyki zawodowej 

o Rozstrzyga dylematy moralne

o Formułuje zasady i tryb postępowania, uwzględniającego wartości i normy moralne 

• Postawy 

o Uznaje wagę zasad moralnych jako mechanizmu kształtującego zachowania i budowanie relacji społecznych 

o Przejawia szacunek zasad sprawiedliwości 

4. Zakres tematyczny kursu/ szkolenia

• Uniwersalne zasady i wartości etyczne

• Dobre praktyki etyczne 

• Autorstwo i współautorstwo publikacji

• Kształtowanie młodej kadry

• Relacja ze społeczeństwem

• Konflikt interesów

• Nierzetelność w procedurach

• Rzecznik dyscyplinarny

• Odpowiedzialność z tytułu naruszenia zasad moralnych


1.       Cele kursu/ szkolenia :

·         Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników w zakresie rozpoznawania przejawów korupcji i przeciwdziałania korupcji

2.       Korzyści z udziału w szkoleniu

Po zakończeniu kursu/ szkolenia uczestnicy

·        Wiedza w:

o    Definiuje pojęcie korupcji

o    Określa skutki wystąpienia korupcji

o    Wyjaśnia zasady przeciwdziałania korupcji

·        Umiejętności:

o    Przedstawia procesy prowadzące do zapobiegania korupcji

o    Formułuje zasady służące zapobieganiu korupcji

·         Postawy

o    Uznaje szkodliwość korupcji

o    Przejawia szacunek wobec zasad zapobiegania korupcji


1.       Cele kursu/ szkolenia :

·         Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników w zakresie rozpoznawania przejawów konfliktu interesów i przeciwdziałania konfliktom interesów

2.       Korzyści z udziału w szkoleniu

Po zakończeniu kursu/ szkolenia uczestnicy

·        Wiedza w:

o    Definiuje pojęcie ryzyka, konfliktu interesów

o    Określa przyczyny konfliktu interesów

o    Określa skutki wystąpienia konfliktu interesów

o    Wyjaśnia zasady przeciwdziałania konfliktom interesów

·        Umiejętności:

o    Analizuje przejawy zachowań mogące wskazywać na konflikt interesów

o    Ocenia negatywne przypadki wystąpienia konfliktu interesów

o    Przedstawia procesy prowadzące do zapobiegania konfliktowi interesów

o    Formułuje zasady służące zapobieganiu korupcji (konfliktom interesów)

·         Postawy

o    Uznaje szkodliwość konfliktu interesów

o    Przejawia szacunek wobec zasad zapobiegania konfliktowi interesów