Jesteśmy wśród was

1.       Cele kursu/ szkolenia :

·         Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie diagnozy różnic kulturowych uczniów cudzoziemskich lub powracających z zagranicy

2.       Korzyści z udziału w szkoleniu

Po zakończeniu kursu/ szkolenia uczestnicy

·        Wiedza w:

o    Definiuje pojęcie kultury

o    Określa modele kultury

o    Rozróżnia wymiary kultury

o    Rozpoznaje cechy kulturowej ideologii pedagogicznej

o    Wyjaśnia proces adaptacji kulturowej w szkole

o    Podsumowuje elementy międzykulturowego procesu dydaktyczno-wychowawczego

·        Umiejętności:

o    Analizuje wpływ wymiarów kultury na postawy i zachowania

o    Przedstawia zależność pomiędzy postawami i zachowania mi a wymiarami kultury

o    Posługuje się pojęciami z zakresu kultury

o    Formułuje zasady i tryb postepowania w zakresie wspierania uczniów w adaptacji kulturowej

·         Postawy

o    Uznaje wagę kultury, jako mechanizmu programującego umysł

o    Przejawia szacunek dla odmienności kulturowych


Kurs obejmuje 6 godzin dydaktycznych

Adresatami kursu są osoby, które chcą usprawnić procesy uczenia się oraz osoby uczące innych

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji kluczowej uczestnika w zakresie uczenia się. Uczestnik kursu nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: pojęcia kompetencji; pojęcia kompetencji kluczowych, struktury kompetencji, opisów kompetencji językiem rezultatu uczenia się;

·         Umiejętności: wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce swojego działania; formułowania opisów kompetencji językiem rezultatu uczenia się

·         Postawy: skłonności do uczenia się; szacunek wobec procesów uczenia siebie i innych; szacunek wobec siebie i innych; podwyższenie samooceny;

Tematyka zajęć:

1.       Pojęcie kompetencji

2.       Pojęcie kompetencji kluczowych

3.       Kompetencje kluczowe a podstawa programowa

4.       Poszczególne kompetencje kluczowe

5.       Klasyfikacja mierzalnych celów nauczania/ uczenia się

6.       Opis kompetencji


Kurs obejmuje 2 godziny dydaktyczne. Stanowi bowiem prowadzenie do zagadnienia, które może być rozwijane na innych naszych kursach/ szkoleniach.

Adresatami kursu są osoby, które chcą usprawnić procesy uczenia się oraz osoby uczące innych

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji kluczowej uczestnika w zakresie uczenia się. Uczestnik kursu nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: pojęcia innowacji i eksperymentu; struktury eksperymentów, przeprowadzania eksperymentów

·         Umiejętności: wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce swojego działania; planowania innowacji i eksperymentów;

·         Postawy: skłonności do uczenia się; szacunek wobec procesów uczenia siebie i innych; szacunek wobec siebie i innych; podwyższenie samooceny;

Tematyka zajęć:

  1. Innowacja i innowacja w szkole
  2. Eksperyment i eksperyment pedagogiczny
  3. Eksperymenty i doświadczenia w szkole
  4. Przykłady i realizacje

Kurs obejmuje 8 godzin dydaktycznych

Adresatami kursu są osoby, które chcą usprawnić procesy nauczania oraz uczenia się uczniów

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji kluczowej uczestnika w zakresie respektowania praw i obowiązków stron relacji nauczyciel – uczeń i jego rodzic. Uczestnik kursu nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: praw i obowiązków nauczyciela wobec ucznia i jego rodzica, praw i obowiązków ucznia, mechanizmów pobudzania zachowań naruszających zachowania; skutki naruszania obowiązków przez ucznia;

·         Umiejętności: wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce swojego działania; podejmowanie zachowań respektujących prawa i obowiązki, rozpoznawanie zachowań naruszających obowiązki, postępowania w razie stwierdzenia naruszenia obowiązków;

·         Postawy: skłonności do przestrzegania praw i obowiązków nauczyciela oraz praw i obowiązków ucznia;

Tematyka zajęć:

1.       Prawa nauczyciela wobec ucznia i jego rodzica (opiekuna prawnego)

2.       Prawne obowiązki nauczyciela

3.       Podstawowe prawa i obowiązki ucznia

4.       Mechanizmy pobudzania zachowań naruszających obowiązki

5.       Skutki zachowań naruszających obowiązki ucznia


Kurs obejmuje 64 godziny dydaktyczne

Adresatami kursu są osoby, które chcą usprawnić procesy uczenia się oraz osoby uczące innych

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji kluczowej uczestnika w zakresie uczenia się. Uczestnik kursu nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: predykatorów rozwoju człowieka, które wpływają na złożoność jego mózgu i umysłu; kluczowych neuroprocesów i zasad funkcjonowania mózgu i umysłu, które mogą być wykorzystywane w procesie uczenia się; działania neuroprzekaźników i hormonów; wpływu emocji i potrzeb na rozwój kompetencji; roli zmysłów w procesie uczenia się;

·         Umiejętności: wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce swojego działania; unikania zaburzeń w gospodarcze neuroprzekaźnikami i hormonami oraz zaburzeń emocjonalnych; koncentracji uwagi; relaksacji; stosowania ćwiczeń fizycznych i rozwijających pamięć; budowania relacji z innymi osobami opartych na procesach współpracy;

·         Postawy: skłonności do uczenia się; szacunek wobec procesów uczenia siebie i innych; szacunek wobec siebie i innych; podwyższenie samooceny;

Tematyka zajęć:

1.       Predykatory rozwoju człowieka

2.       Złożoność mózgu

3.       Jak pracuje mózg

4.       Neuroprzekaźniki i hormony

5.       Emocje w procesie uczenia się

6.       Potrzeby w procesie uczenia się

7.       Kompetencje umysłowe w procesie uczenia się

8.       Funkcje zarządcze i zmysły

9.       Uczenie się przy wykorzystywaniu ćwiczeń fizycznych, koncentracji uwagi, synchronizacji i relaksacji, technik pamięciowych

10.   Budowanie relacji z podwładnym/ dzieckiem/ uczniem


Kurs obejmuje 40 godzin dydaktycznych

Adresatami kursu są osoby, które chcą usprawnić procesy myślenia u siebie oraz u innych osób

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji kluczowej uczestnika w zakresie stosowania technik i narzędzi myślenia krytycznego w kontekście teorii ograniczeń. Uczestnik kursu nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: pojęcia i mechanizmów teorii ograniczeń; zastosowania teorii ograniczeń w uczeniu siebie i innych;

·         Umiejętności: wykorzystywania narzędzi teorii ograniczeń w procesach rozwiązywania problemów; interpretowania, analizowania, wnioskowania i oceniania wypowiedzi pod kątem logicznym; dowodzenia i argumentowania; stosowania procedur (rutyn) myślenia krytycznego; dokonywania wnioskowań logicznych; rozpoznawania i unikania błędów logicznych;

·         Postawy: skłonności do stosowania myślenia krytycznego; szacunek wobec procesów myślenia logicznego; szacunek wobec siebie i innych; podwyższenie samooceny;

Tematyka zajęć:

1.       TOC – pojęcie i mechanizmy

2.       TOC a inne, wybrane, metody/ techniki/ narzędzia w zarządzaniu

3.       Zastosowania narzędzi TOC w uczeniu siebie i innych

4.       Pojęcie krytycznego myślenia

5.       Dokonywanie interpretowania, analizowania, wnioskowania i oceniania wypowiedzi pod kątem logicznym

6.       Rozwijanie umiejętności dowodzenia i argumentowania

7.       Rozpoznawanie i unikanie błędów logicznych w rozumowaniu


Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nabyć kompetencje tutora do prowadzenia projektów tutoringu z podopiecznymi

Kurs zawiera treści, ćwiczenia i zestawienie narzędzi, które mogą być wykorzystywane w projekcie tutoringu.

Przedmiotem sieci jest doskonalenie nauczycieli w zakresie kompetencji miękkich