ZAKRES INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MENTORZY ROZWOJU
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEZ MENTORZY ROZWOJU ORASZ W CELACH ARCHIWALNYCH LUB STATYSTYCZNYCH
 • zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje DANE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA, ŚWIADCZENIA LUB ROZLICZENIA USŁUGI
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą PODMIOTY, KTÓRE UCZESTNICZĄ W ZAMÓWIENIU, W ŚWIADCZENIU LUB W ROZLICZENIU USŁUGI
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres NIEZBĘDNY DO PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA, ŚWIADCZENIA LUB ROZLICZENIA USŁUGI ORAZ DO CZASU ZAKOŃCZENIA ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTACJI
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje NIE BĘDĄ podejmowane w sposób zautomatyzowany,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w RODO
 • posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywanie się na podstawie przepisów prawa, nie przysługuje Pani/Panu:
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.